Van Nispen naar kwartfinale na zege op HFC (zat)

Nov 9th, 2017 | By | Category: Nieuws

Hoe­wel ver­wacht werd dat de za­ter­dag­tak van Ko­nink­lij­ke HFC te­gen Van Nis­pen wel eens voor een ver­ras­sing kon zor­gen in de strijd om de Haar­lems Dag­blad Cup, bleek de ploeg uit De Zilk toch een maatje te groot voor de be­zoe­kers.

De thuis­ploeg druk­te dat niet in gro­te cij­fers uit (2-0), maar de zege is ei­gen­lijk geen mo­ment in ge­vaar ge­weest. Van de één klas­se la­ger spe­len­de for­ma­tie van trai­ner Jeroen Kroes zou ei­gen­lijk meer ver­wacht mo­gen wor­den.

De ploeg be­staat voor een groot deel uit spe­lers van Jong HFC dat vo­rig sei­zoen op het nip­per­tje geen kam­pi­oen van Ne­der­land werd. Toch blij­ken de spe­lers meer moei­te te heb­ben in de vier­de klas­se dan ge­dacht werd. Pas af­ge­lo­pen za­ter­dag werd de eer­ste klin­ken­de zege be­haald, waar­door de Ko­nink­lij­ke op de vijf­de plaats is te­rug te vin­den.

De be­zoe­kers wa­ren drie kwar­tier de ge­lij­ke aan Van Nis­pen. Hoe­wel wel zicht­baar was dat de thuis­ploeg over meer kwa­li­teit be­schik­te, ging het al­le­maal niet zo een­vou­dig. Toch nam Van Nis­pen de lei­ding door een tref­fer van top­sco­rer Ivo van der Vlugt.

De ver­wach­ting dat Kroes zijn spe­lers in het twee­de be­drijf op­dracht had ge­ge­ven meer ri­si­co’s te ne­men, was in het veld niet zicht­baar. De spe­lers le­ken zich zelfs al snel ge­won­nen te ge­ven, om­dat zij niet in staat wa­ren druk op de ver­de­di­ging van de thuis­ploeg uit te oe­fe­nen.

Van Nis­pen bleef dan ook sim­pel over­eind, mis­te nog een paar uit­ste­ken­de kan­sen voor­dat Rick van der Vlugt aan alle on­ze­ker­heid een ein­de te ma­ken door de eind­stand op 2-0 te be­pa­len.

Tekst: Rinus van der Lugt – Haarlems Dagblad – 9 november 2017

1/8 finale | 8 november 2017 | Van Nispen za – Koninklijke HFC za : 2-0

Programma 2017-2018 Uitslagen 2017-2018 1/4 Finales 2017-2018 1/8 Finales 2017-2018


Sport algemeenjaapvanbuchem

Disclaimer

Comments are closed.