United/DAVO simpel naar de halve finale

Jan 24th, 2018 | By | Category: Nieuws

Had Uni­te­d/DAVO vlak voor de win­ter­stop al la­ten zien dat het te laag op de rang­lijst is te­rug te vin­den door Al­li­an­ce met rui­me cij­fers te klop­pen, in de kwart­fi­na­le van de Haar­lems Dag­blad Cup zet­te de for­ma­tie van trai­ner Sjoerd Ha­mann deze op­gaan­de lijn voort.

In de uit­wed­strijd te­gen DIOS – dat even­eens in de der­de klas­se uit­komt – werd een 0-2 zege be­haald. Een zege waar niets op viel af te din­gen. Daar wa­ren bei­de trai­ners het over eens.

,,Wij heb­ben te wei­nig kan­sen ge­kre­gen”, was het eer­lij­ke com­men­taar van DIOS-trai­ner Dave de Lan­ge. ,,Wij moe­ten mor­gen op de trai­ning al­les nog even op een rij­tje zet­ten, want wij zul­len zon­dag be­ter moe­ten spe­len dan dat wij van­daag heb­ben ge­daan.”

Uni­te­d/DAVO-trai­ner Sjoerd Ha­mann was daar­en­te­gen een stuk be­ter te spre­ken over het op­tre­den van zijn ploeg. ,,Wij heb­ben het ei­gen­lijk al­leen in het laat­ste kwar­tier van de eer­ste helft moei­lijk ge­had, Maar in de rust heb­ben wij de or­ga­ni­sa­tie weer be­ter neer­ge­zet en geen kans meer weg­ge­ge­ven.”

En dat ter­wijl de be­zoe­kers in de eer­ste helft met tien man kwa­men te staan. Een be­slis­sing waar de ar­bi­ter na de wed­strijd op te­rug­kwam door de rode kaart te­rug te trek­ken. ,,Er was ook niet veel aan de hand”, al­dus Ha­mann.

Ra­chid Har­raou en Rick Ba­la­dyn wa­ren de spe­lers die het ver­schil in tref­fers wis­ten uit te druk­ken: 0-2.

Tekst: Rinus van der Lugt – Haarlems Dagblad – 24 januari 2018

Programma 2017-2018 Uitslagen 2017-2018 1/4 Finales 2017-2018 1/8 Finales 2017-2018


Sport algemeenjaapvanbuchem

Disclaimer

Comments are closed.