Zandvoort overklast United/DAVO bij Haarlems Dagblad Cup

May 2nd, 2018 | By | Category: Uitgelicht

Overtuigend naar finale
Het kan voor­lo­pig niet op voor voet­bal­club Zand­voort. Na de he­ge­mo­nie in de com­pe­ti­tie – re­sul­te­rend in een over­tui­gend kam­pi­oen­schap van de za­ter­dag der­de klas­se – kan het sei­zoen een ex­tra be­kro­ning krij­gen. Vol­gen­de week don­der­dag op He­mel­vaarts­dag kan de Haar­lems Dag­blad Cup wor­den ge­won­nen. Spaarn­wou­de is de te­gen­stan­der.

Zand­voort ver­dien­de de fi­na­le­plaats door gis­ter­avond op ei­gen veld af te re­ke­nen met Uni­te­d/DAVO. Een wed­strijd waar trai­ner Ted Sau­nier op voor­hand enigs­zins vrees voor had. ,,Wij heb­ben ons hoog­te­punt al ge­had en moe­ten ons op­nieuw op­la­den, ter­wijl Uni­ted tot op het bot ge­mo­ti­veerd zal zijn om de laat­ste prijs te kun­nen pak­ken als zon­dag­club.’’

In de prak­tijk bleek het met de weer­stand mee te val­len. Niet ver­won­der­lijk, om­dat coach Sjoerd Ha­mann bij lan­ge na niet kon be­schik­ken over zijn sterk­ste elf­tal. Hij moest zelfs te­rug­val­len op en­ke­le ve­te­ra­nen, zo­als Fou­ad Ben­fi­que­ra. De 41-ja­ri­ge rou­ti­nier kwam in het ver­le­den on­der meer uit voor Ko­nink­lij­ke HFC, De Dijk en Young Boys.

Dat hij nog steeds uit­ste­kend kan voet­bal­len, liet Ben­fi­que­ra van­af hal­ver­we­ge de eer­ste helft zien. Toen be­sloot Ha­mann om hem uit de aan­val te ha­len en op het mid­den­veld neer te zet­ten. Hij bracht de rust waar het naar adem hap­pen­de elf­tal zo naar smacht­te.

Jay Kroon (links) en Jesse de Haan in een fel duel gewikkeld. Foto United Photos/Rob van Wieringen

De eer­ste twin­tig mi­nu­ten was Zand­voort na­me­lijk als een wer­vel­wind over Uni­te­d/DAVO heen ge­den­derd. Ni­gel Berg, Jur­jen Mans en Kas de Vries zorg­den in een vloek en een scheet voor een 3-0 voor­sprong voor de thuis­ploeg.

Het was in Uni­te­d/DAVO te prij­zen dat de moed niet werd op­ge­ge­ven. Dat zou ook bij­na ver­raad zijn ge­weest te­gen­over kee­per Vin­cent Hof­man, die ook in Zand­voort liet zien over bui­ten­ge­wo­ne ca­pa­ci­tei­ten te be­schik­ken. De klei­ne doel­man zweef­de weer ver­schil­len­de ke­ren fan­tas­tisch naar hoe­ken, waar de af­zen­ders zo nauw­keu­rig op had­den ge­mikt.

Kort na rust kre­gen de Schal­k­wij­kers zelfs weer even hoop op de eind­strijd, toen Ay­oub Bou­zia voor 3-1 zorg­de. De il­lu­sie was snel voor­bij, want nog geen drie mi­nu­ten la­ter zet­te aan­voer­der Ni­gel Berg weer orde op za­ken voor de thuis­ploeg; 4-1. Bud Wa­ter leek even la­ter voor de vijf­de Zand­voort-goal te zor­gen. Zijn Pa­nen­ka-ach­ti­ge straf­schop be­land­de ech­ter op de lat.

Nu duur­de het tot vijf mi­nu­ten voor tijd voor­dat de 5-1 op het sco­re­bord ver­scheen. Jes­se de Haan was ver­ant­woor­de­lijk voor de tref­fer. Een knap af­stand­schot van Ar­jan Boe­lens vlak voor tijd be­te­ken­de een twee­de eer red­dend doel­punt voor Uni­te­d/DAVO.

Tekst: Arnold Aarts – Haarlems Dagblad – 2 mei 2018


Programma 2017-2018 Uitslagen 2017-2018


Sport algemeenDisclaimer

Comments are closed.